ขั้นตอนการยื่นขอจองอาคารสถานที่ และสนามกีฬา

1. ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มขอใช้ Download here
2. กรอกข้อมูลในเอกสารแบบฟอร์มขอใช้ให้ครบถ้วน
3. บันทึกคำขอใช้ออนไลน์ และแนบเอกสารแบบฟอร์มขอใช้
4. ตรวจสอบสถานะการขอใช้ได้ที่ด้านล่าง *ผู้ยื่นคำขอใช้ต้องส่งเอกสารตัวจริงที่สถานกีฬาและสุขภาพภายในภาคการศึกษานั้นๆ
รออนุมัติ
วันที่ส่งคำขอ ชื่อสนาม วันที่ เวลา ผู้จอง
อนุมัติผ่าน
วันที่ส่งคำขอ ชื่อสนาม วันที่ เวลา ผู้จอง วันที่อนุมัติ หมายเหตุ

อนุมัติไม่ผ่าน
วันที่ส่งคำขอ ชื่อสนาม วันที่ เวลา ผู้จอง วันที่อนุมัติ หมายเหตุ