แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์
งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา สถานกีฬาและสุขภาพ

วันที่... ...เดือน... ...ค.ศ.... ...


คำนำหน้า   นาย   นาง   นางสาว  

ชื่อจริง

นามสกุล

สถานภาพ นักศึกษา   บุคลากร

สาขา

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ป.ตรี   ป.โท   ป.เอก

เบอร์โทร


มีความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์จาก สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพื่อนำไปใช้ในงาน

สถานที่


โดยขอยืม วันที่

เวลา

ถึง วันที่

เวลา


รายการขอยืมอุปกรณ์มีดังนี้

ชื่ออุปกรณ์

ยี่ห้อ

รุ่น

จำนวนผู้ขอยืม ยินดีรับผิดชอบชดใช้ทุกประการหากมีการชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย